News & Views

Legislative Amendments to Employment Legislation Will Remain in Force Until the End of the Year

29 June 2020

Authors: Camilla Heikkinen (Associate Trainee), Susanna Hernberg (Associate)

Please read the translation in Finnish at the end of the article.

Legislative Amendments to Employment Legislation Will Remain in Force Until the End of the Year

This spring, temporary amendments were made to the Finnish employment and unemployment security legislation due to the crisis caused by the coronavirus outbreak. The purpose of these amendments was to secure the livelihood of employees and entrepreneurs and to support companies during the crisis. The changes to unemployment security were originally intended to be effective until 6 July 2020 and the other legislative amendments until 30 July 2020. However, the amendments to employment legislation have now been extended to remain in force until the end of the year, .i.e., the amendments will expire on 31 December 2020.

Below you will find a short summary of the most essential changes that we have already discussed in our previous blog posts. It should also be remembered that in case of any discrepancy between the provisions of the applicable collective agreement and the legislation, the applicable collective agreement will be applied instead of the provisions provided in the legislation.

Temporary Amendments to the Employment Contracts Act

The notice period for lay-offs has been reduced from fourteen to five days. Employers are also entitled to lay off fixed-term employees in the case of a temporary decrease in work.

Employment relationships may be rescinded with immediate effect during the trial period on financial and production-related grounds as well.

Employers’ obligation to re-employ an employee whose employment has been terminated on financial and production-related grounds has been extended from six to nine months.

Temporary Changes to the Act on Co-operation within Undertakings

The minimum duration of co-operation negotiations has been reduced to five days when lay-offs are considered.

Temporary Changes to the Unemployment Security Act

The five-day qualifying period for unemployment benefit has been removed, i.e. laid-off or terminated employees are entitled to unemployment benefit from the first day of unemployment.

The required period of employment which employees have to meet in order to be entitled to unemployment allowance has been reduced from the normal requirement of 26 calendar weeks to 13 calendar weeks.

Unemployment allowances paid on the grounds of temporary lay-offs are not taken into account when calculating the maximum period of payment that applies to the unemployment allowance. This amendment will improve unemployment security in case the unemployment is prolonged.

The Use of Powers under the Emergency Powers Act Has Ended

On Monday 15 June 2020, the Finnish Government decided that as of 16 June 2020 the emergency conditions are no longer applicable. To this effect, the Government issued decrees to repeal the use of powers under the Emergency Powers Act, which entered into force on 16 June 2020. As a result, the provisions enabling deviations from certain terms and conditions of the employment contracts of employees working in health care and social services are no longer valid.

 

Työlainsäädäntömuutosten voimassaoloa pidennetty vuoden loppuun saakka

Tänä keväänä Suomessa jouduttiin tekemään väliaikaisia muutoksia työoikeutta ja työttömyysturvaa koskevaan lainsäädäntöön koronatilanteen vuoksi. Näillä muutoksilla on ollut tarkoitus turvata työntekijöiden ja yrittäjien toimeentuloa sekä auttaa yrityksiä pääsemään pahimman kriisin yli. Työttömyysturvaa koskevien muutosten oli alun perin tarkoitus olla voimassa 6.7.2020 asti ja muiden työlainsäädännön muutosten 30.6. 2020 saakka.

Muutosten voimassaoloa on kuitenkin päätetty jatkaa siten, että ne ovat voimassa vuoden loppuun saakka, eli lainsäädäntömuutokset päättyvät 31.12.2020.

Alla vielä lyhyt kertaus tärkeimmistä muutoksista, joita olemme avanneet tarkemmin aikaisemmissa blogikirjoituksissamme. Muistattehan myös, että mikäli soveltuvassa työehtosopimuksessa on laista poikkeavia säännöksiä, tulevat ne sovellettavaksi lakien sijasta.

Työsopimuslain väliaikaiset muutokset

Lomautusilmoitusaika on lyhennetty 14 päivästä viiteen päivään. Lisäksi myös määräaikaisten työntekijöiden lomauttaminen on mahdollista.

Koeaikapurku, eli oikeus purkaa työsuhde välittömin vaikutuksin koeajan kuluessa, on mahdollistettu myös tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Työnantajan takaisinottovelvoitteen kesto on pidennetty kuudesta kuukaudesta yhdeksään kuukauteen työnantajan irtisanottua työntekijän tuotannollisin ja taloudellisin perustein.

Yhteistoimintalain väliaikaiset muutokset

Yhteistoimintaneuvotteluiden vähimmäiskesto on lyhennetty viiteen päivään harkittaessa työntekijöiden lomauttamista.

Työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset

Viiden päivän omavastuuaikaa ei ole. Lomautetut ja työttömät ovat siis oikeutettuja työttömyysturvaan ensimmäisestä työttömyyspäivästä lukien.

Palkansaajan työssäoloehto on puolet entisestä, eli 13 viikkoa 26 viikon sijaan.

Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Muutos parantaa työttömyysturvaa, mikäli työttömyys pitkittyy.

Valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytöstä luopuminen

Lisäksi valtioneuvosto teki maanantaina 15.6.2020 päätöksen siitä, että maassa eivät vallitse enää 16.6.2020 alkaen poikkeusolot. Tämän vuoksi valtioneuvosto antoi valmiuslain toimivaltuuksia koskevat kumoamisasetukset, jotka tulivat voimaan 16.6.2020. Kumoamisasetusten myötä poistuivat säännökset, jotka mahdollistivat tietyistä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista poikkeamisen.