News & Views

Kilpailulaki muuttuu – viranomaisten tutkintavaltuudet laajenevat entisestään

24 May 2018

Authors: Mikael Wahlbeck, Mikko Huimala and Anette Laulajainen

Tänään annettu lakiesitys kilpailulain muuttamisesta sisältää seuraavat keskeiset muutosehdotukset, joiden on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian:

  • Kilpailu- ja kuluttajavirastolla (KKV) on jatkossa oikeus jatkaa yrityksen sähköisen aineiston tarkastusta omissa toimitiloissaan

 

  • KKV:n oikeus tutkia mobiililaitteita kirjataan lakiin

 

  • KKV saa entistä laajemman harkintavallan kohdentaa resurssejaan

 

  • KKV:n tietojensaantioikeus erityisesti julkisyhteisöiltä laajenee

 

  • Yrityskauppavalvonnan käsittelyajat voivat joissain tapauksissa pidentyä, kun käsittelymääräajat lasketaan jatkossa työpäivinä kuukausien sijaan

 

  • Julkisyhteisöt joutuvat jatkossa eriyttämään kirjanpitoaan siltä osin kuin ne kilpailevat markkinoillaMuutoksilla KKV saa lisävaltuuksia tutkia kilpailunrajoituksia ja yrityskauppoja. Valtuuksien laajentumisen myötä yritysten ja niiden työntekijöiden oikeusturvan toteutumiseen on kiinnitettävä aiempaa laajemmin huomiota. Kilpailuviranomaiset voivat yllätystarkastusten yhteydessä tutkia myös mobiililaitteita, jotka usein sisältävät paitsi elinkeinotoimintaan liittyvää myös henkilökohtaista aineistoa. KKV voi jatkossa tarkastuksen yhteydessä myös kopioida laajoja määriä yrityksen dataa ja siirtää sen käsittelyn KKV:n tiloihin läpikäyntiä varten, kun aiemmin tarkastus suoritettiin kokonaisuudessaan yrityksen tiloissa.

EU-tasolla valmistellaan parhaillaan direktiiviä kilpailuviranomaisten toimivaltuuksien parantamisesta. Nyt ehdotettujen muutosten lisäksi kilpailuvalvonta tulee entisestään ankaroitumaan, kun tulevat EU-tason muutokset toteutuvat.

Yritysten on perusteltua varmistaa, että niiden compliance-ohjelmat ja dawn raid -ohjeet huomioivat viranomaisten laajentuvat toimivaltuudet.

Linkki hallituksen esitykseen: HE 68/2018 vp.