News & Views

Healthcare and Social Welfare Reform: Transfer, Amendment, or Cancellation of Procurement Agreements (Available in Finnish)

21 December 2021

Authors: Outi Jousi and Annika Juhola

Sote-uudistus: hankintasopimusten siirto, muuttaminen tai mitätöinti

Kuten varmasti olet tätä lukiessasi jo kuullut, eduskunta on hyväksynyt julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen keskeiset lait (EV 111/2021, jäljempänä myös ”sote-uudistus”). Sote-uudistuksen myötä kunnille ja sairaanhoitopiireille kuuluneet sosiaali- ja terveydenhuollon erityistason ja yleistason palveluiden järjestäminen siirtyy 21 hyvinvointialueen vastuulle. Lisäksi Helsingin kaupunki ja HUS jatkavat sote-palveluiden järjestämistä erikseen.

Sopimuksien siirtäminen sellaisenaan

Sote-uudistuksen myötä sote- ja pelastuspalvelusopimukset ovat siirtymässä kunnilta hyvinvointialueille. Sopimukset siirtyvät vuoden 2023 alusta alkaen hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön toimeenpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä ”sote-uudistuksen toimeenpanolaki”) nojalla, siltä osin kuin ne koskevat hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvia tehtäviä.

Kunnilla ja sairaanhoitopiireillä saattaa kuitenkin olla myös sellaisia sopimuksia, jotka sisältävät sekä hyvinvointialueelle että kunnalle jääviä tehtäviä. Tällaisten osalta kuntien ja sairaanhoitopiirien on sote-toimeenpanolain mukaan viimeistään 28.2.2022 tehtävä esitys hyvinvointialueelle vastuun jakautumisesta. Kaiken kaikkiaan, tarkoituksena on siis kartoittaa, voidaanko sopimukset siirtää sellaisenaan tai muutettuna hyvinvointialueelle, vai tuleeko sopimukset irtisanoa tai jopa mitätöidä.

Sopimuksen muuttaminen

Jos hyvinvointialueelle siirtyvä sopimus on hankintasopimus ja sitä aiotaan siirtämisen yhteydessä muuttaa vastaamaan paremmin hyvinvointialueen tarpeita, sovelletaan sopimukseen ja sen muuttamiseen myös lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, ”hankintalaki”). Hankintalain nojalla hankintasopimusta ei lähtökohtaisesti saa muuttaa olennaisella tavalla, jollei muuttamiseen ole laissa lueteltua oikeuttamisperustetta. Tämä voi aiheuttaa uudistusta tehtäessä esteitä sopimusten siirtoon, joka voi käytännössä tarkoittaa merkittäviä uudelleenkilpailutuksia. Ennakoimme myös suorahankintojen yleistyvän.

Esimerkiksi kunnalla käytössä ollutta potilastietojärjestelmää ei lähtökohtaisesti voida laajentaa hyvinvointialueen käyttöön, ellei tällaista laajennusta ole mahdollistettu hankintasopimuksen ehdoissa.  Kuntien ja sairaanhoitopiirien on siis pyrittävä arvioimaan tarkkaan hankintasopimuksien riittävyys hyvinvointialueen tarpeisiin, jotta tunnistetaan siirrettävissä olevat hankintasopimukset sekä sellaiset sopimukset, joita ei voida olennaisesti muuttamatta siirtää.

Mitättömyys tai irtisanominen

Voimassa voi tällä hetkellä olla myös sellaisia sote-palvelusopimuksia, joita ei voida siirtää tai jakaa hyvinvointialueen ja kunnan kesken. Tällaiset sopimukset tai niiden ehdot voidaan sote-uudistuksen toimeenpanolain mukaan joko irtisanoa tai mitätöidä. Mitättömyysuhan alla ovat:

  • sopimukset tai ehdot, jotka ovat ostopalveluiden ulkopuolelle rajattuja sote-palveluita (ns. hyvinvointialueen ydintehtäviä, kuten esimerkiksi ympärivuorokautinen päivystys); ja
  • sopimukset tai ehdot, joissa on sovittu hyvinvointialueen järjestämisvastuuseen kuuluvista keskeisistä tehtävistä,
    • eikä hyvinvointialue tosiasiallisesti vastaa palvelujen järjestämisvastuuseen kuuluvasta päätösvallasta,
    • sopimus rajoittaa hyvinvointialueen valvonta- tai ohjausvaltaa tai yhdenvertaisuus vaarantuu, ja
    • sopimuksen taloudellinen arvo muodostaa merkittävän osuuden hyvinvointialueen käyttömenoista.

Muut hyvinvointialueen ydintehtäviä koskevat sopimukset voidaan irtisanoa, mikäli niiden siirto tai esimerkiksi jakaminen kunnan ja hyvinvointialueen kesken ei onnistu. Hyvinvointialueelle siirtyvistä sopimuksista on tehtävä päätös viimeistään 31.3.2022 ja sopimuksen tai sen ehdon irtisanomisesta tai mitättömyydestä on ilmoitettava sopimuskumppanille viimeistään 31.10.2023. Ennen irtisanomista tai mitättömyyttä hyvinvointialueen tulee kuitenkin neuvotella sopimusosapuolen kanssa ja arvioida esimerkiksi mahdollisuutta muuttaa sopimusta hankintalain säännökset huomioiden. Arvioinnissa kannattaa huomioida myös sopimusmuutoksia koskeva oikeuskäytäntö.

Jos muutos ei ole mahdollinen, sopimus tai sen ehto on mitätön 1.1.2026 lukien. Irtisanottu sopimus on voimassa 1.1.2026 saakka, jos muuta ei ole sovittu. Mitättömyyttä, irtisanomista tai sopimussakkoa koskevat erimielisyydet käsitellään hallintoriita-asioina markkinaoikeudessa.

Sopimusmuutosten onnistuminen vaikuttaa suoraan siihen, millaisena sote-uudistus käytännössä toteutuu. Julkisten hankintojen rooli on uudistuksessa merkittävä.

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen sote-uudistukseen, hankintasopimuksiin tai niiden muuttamiseen, olemme mielellämme avuksi.