News & Views

EU Commission Preparing a Renewal of Vertical Competition Rules - Important Themes Include E-commerce and Online Platforms (Available in Finnish)

29 April 2020

Author: Meri Vanhanen

EU:n komissio selvittämässä vertikaalisten kilpailusääntöjen uudistamista - verkkokauppa ja -alustat tärkeitä teemoja 

EU:n kilpailusäännöt ohjaavat tuotteiden ja palveluiden jakelujärjestelmien kehitystä kieltämällä tietyt sopimusehdot ja toimintatavat tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien välisissä suhteissa. Nämä niin sanotut vertikaaliset kilpailusäännöt ovat uudistumassa lähivuosina.

Nykyisten sääntöjen (niin sanotun vertikaalisen ryhmäpoikkeusasetuksen) voimassaolo päättyy 31.5.2022. Komissio arvioi parhaillaan, annetaanko asetuksen voimassaolon päättyä, pidennetäänkö sitä tai muutetaanko asetusta. On todennäköistä, että asetusta tullaan muuttamaan. Osana arviointiprosessia komissiolle antamissaan lausunnoissa jäsenmaiden kilpailuviranomaiset ja yritykset ovat nostaneet esille tarpeen päivittää asetusta erityisesti verkkokaupan näkökulmasta. Jakelun siirtyminen kivijalkakaupoista verkkoon on tuonut uudenlaisia haasteita toimittajien ja jälleenmyyjien välisiin suhteisiin, ja keskustelu siitä, mitkä vertikaaliset rajoitukset ovat verkkokaupassa sallittuja, käy kiivaana.

Verkkokauppaa koskevat kysymykset tulevatkin todennäköisesti olemaan yksiä merkittävimmistä muutosalueista.

  • Etenkin jälleenmyyjien oikeuteen käyttää niin kutsuttuja kolmansien markkina-alustoja (esim. Amazon, eBay) jakelukanavanaan kaivataan selvennystä. Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on vuonna 2017 asian Coty Germany (C-230/16) ratkaisussa vahvistanut, että toimittajilla on oikeus kieltää ainakin luksustuotteiden jakelu tällaisten markkina-alustojen kautta. Ratkaisun perusteella jäi epäselväksi, voiko linjaus koskea myös muita kuin luksustuotteita – esimerkiksi jossain määrin tavanomaisempia, mutta silti hyvin korkealaatuisia tuotteita. Jäsenmaista etenkin Saksassa EUT:n linjan soveltuvuutta muihin kuin luksustuotteisiin on pidetty rajattuna. EUT:n tuomari Nils Wahl on kuitenkin hiljattain todennut, että tuomiossa lausuttua tulisi soveltaa luksustuotteiden lisäksi myös high-end-tuotteisiin.

Vertikaalisia sopimuksia koskevien kilpailusääntöjen arviointi antaa komissiolle mahdollisuuden ottaa kantaa myös muihin teemoihin, jotka nykyisissä suuntaviivoissa ovat jääneet osin tulkinnanvaraisiksi.

  • Näihin lukeutuvat esimerkiksi hotellinvaraussivustojen suosimat niin kutsutut suosituimmuusehdot. Suosituimmuusehdolla jälleenmyyjä varmistaa, ettei toimittaja tarjoa tuotetta tai palvelua edullisempaan hintaan tai paremmin ehdoin omalla verkkosivullaan (kapea ehto) tai muilla alustoilla (laaja ehto). Erityisesti kapean ehdon kilpailunvastaisuutta on jäsenmaissa tulkittu ristiriitaisesti.
  • Komissiolta on toivottu selvennyksiä myös esimerkiksi jälleenmyyntihinnan määräämistä ja kaksoisjakelua koskien.

Ensimmäiset konkreettiset viitteet tulevista uudistuksista saadaan, kun komission valmisteluasiakirja julkaistaan arviolta kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Viimeisimpien tietojen mukaan komissio pyrkii välttämään arviointiprosessin viivästymistä meneillään olevasta koronaviruspandemiasta huolimatta.

Parhaimmillaan uudistettu vertikaalisääntely toisi yrityksille selkeyttä vertikaalisten rajoitusten käyttöön online-ympäristössä sekä muihin toistaiseksi tulkinnanvaraisiin kysymyksiin. Aiemmassa blogipostauksessamme olemme kertoneet verkkokaupan rajoitusten olleen viime vuosina kilpailuviranomaisen erityisen mielenkiinnon kohteena. Toivottavaa on, että päivitetyt säännöt tarjoaisivat yrityksille selkeän kehyksen verkkokauppaa koskevien toimien ja rajoitusten lainmukaisuuden arvioimiseksi.