News & Views

EU Commission Evaluating Competition Rules on Horizontal Agreements - Greater Clarity on Sustainability Agreements Needed (Available in Finnish)

6 May 2020

Author: Helena Lamminen

Komissio selvittää horisontaalista yhteistyötä koskevien sääntöjen uudistustarvetta – kestävän kehityksen nimissä tehtävään yhteistyöhön toivotaan selkeyttä

Euroopan komissiolla (”komissio”) on käynnissä kilpailusääntöjen ajantasaisuuden arviointi. Osana arviointia tarkastelun alla ovat myös horisontaaliset ryhmäpoikkeusasetukset, joiden voimassaoloaika päättyy vuoden 2022 lopussa sekä näitä koskevat komission horisontaaliset suuntaviivat.[1]

Horisontaalinen yhteistyö. Horisontaalisella yhteistyöllä tarkoitetaan keskenään kilpailevien yritysten välisiä sopimuksia tai menettelytapoja. Horisontaalinen yhteistyö voi edistää taloudellista tehokkuutta esimerkiksi tehokkaalla riskien jakamisella, taitotiedon ja innovaatiomahdollisuuksien yhdistämisellä sekä investointien mahdollistamisella. Yhteistyöllä saattaa kuitenkin olla myös kilpailua rajoittavia vaikutuksia, erityisesti mikäli yhteistyön osapuolet sopivat hinnoista tai tuotantomääristä tai muuten yhteistyön seurauksena rajoittavat esimerkiksi tuotantomääriä, tuotteiden laatua tai tuotevalikoimaa. Koska tällaisten kilpailuvaikutusten arviointi on usein haastavaa, on komissio antanut yleiset poikkeusluvat tietyt edellytykset täyttäville yritysten välisille sopimuksille ja yhteistyöjärjestelyille niiden sallittavuuden arvioimisen helpottamiseksi. Tällaisilla sopimuksilla katsotaan olevan positiivisia vaikutuksia taloudelle kilpailua kuitenkaan vahingoittamatta ja niiden katsotaan siten olevan kilpailuoikeuden näkökulmasta sallittuja.

Komission arviointiprosessi. Tällaiset ryhmäpoikkeusasetukset on annettu koskien sekä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä[2] (T&K) että erikoistumissopimuksia[3]. Nyt käynnissä olevassa arviointityössä komissio pyrkii selvittämään, näkevätkö sidosryhmät ryhmäpoikkeusasetukset edelleen tarpeellisiksi sellaisenaan, tulisiko niitä uudistaa ottaen huomioon vuoden 2010 jälkeen tapahtunut kehitys erityisesti digitalisaation ja alustatalouden kasvussa, komission politiikassa sekä kilpailuoikeudessa yleisesti vai tulisiko asetusten voimassaolo päättyä suunnitellusti vuoden 2022 lopussa. Komission suorittama arviointi sisältää myös horisontaalisten suuntaviivojen ajantasaisuuden arvioinnin tältä osin. Suuntaviivoilla komissio on pyrkinyt määrittelemään, minkälaisen yhteistyön voidaan katsoa olevan kilpailun näkökulmasta hyödyllistä ja siten sallittua ja minkä puolestaan kilpailulle haitallista. Komission arviointiprosessi käynnistyi syksyllä 2019 ja julkinen kuuleminen päättyi helmikuussa 2020. Komission sivuilta löytyvien julkisessa kuulemisessa saatujen vastausten perusteella komissiolta toivotaan erityisesti kestävään kehitykseen ja ympäristön kantokykyyn liittyvän yhteistyön, tietojenvaihdon ja ostoyhteistyön sallittavuuden sekä vaikutusperusteisen arvioinnin selkeyttämistä. Lisäksi selkeyttä toivotaan vastuullisuuden nimissä tehtävään yhteistyöhön.[4] Myös Margrethe Vestager, Euroopan digitaalisesta valmiudesta ja kilpailuasioista vastaava komissaari, on todennut käynnissä olevan arviointiprosessin olevan hyvä mahdollisuus selventää, miten yritykset voivat solmia kestävää kehitystä edistäviä sopimuksia vahingoittamatta kilpailua.[5]

Osana arviointiprosessia komissio kuulee myös kansallisia kilpailuviranomaisia sekä huomioi viime aikaisen kehityksen oikeuskäytännössä.  Lisäksi komissio on pyytänyt ulkopuolista arvioijaa antamaan näkemyksensä uudistustarpeista. Raportin odotetaan valmistuvan vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Arviointityö on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2021 alkupuoliskolla.

Mitä seuraavaksi? Kilpailijoiden välinen horisontaalinen yhteistyö tulee edellä mainitun uudistustyön lopputuloksesta riippumatta olemaan kilpailuviranomaisten kiinnostuksen kohteena myös tulevaisuudessa. Uudistustyö saattaa kuitenkin tuoda uusia arviointikriteerejä erilaisten yhteistyömuotojen sallittavuuden arviointiin ja siten onkin hyvä varmistaa, että mahdolliset yhteistyösopimukset ja -käytännöt ovat linjassa EU:n kilpailusääntöjen kanssa sekä pitää mielessä mahdolliset tulevat muutokset uusia sopimuksia laadittaessa.

[1] Komission tiedonanto - Suuntaviivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan soveltamisesta horisontaalista yhteistyötä koskeviin sopimuksiin, (2011/C11/01), annettu 14.1.2011.

[2] Komission asetus (EU) N:o 1217/2010, annettu 14 päivänä joulukuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tutkimus- ja kehityssopimusten tiettyihin ryhmiin

[3] Komission asetus (EU) N:o 1218/2010, annettu 14 päivänä joulukuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta erikoistumissopimusten tiettyihin ryhmiin

[4] https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_hbers/index_en.html

[5] https://wayback.archive-it.org/12090/20191129200524/https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/competition-and-sustainability_en