News & Views

Bringing European Commission’s Market Definition Notice Into a New Era – Public Consultation Launched (Available in Finnish)

2 July 2020

Author: Jenni Heurlin

Komission markkinamäärittelytiedonannon päivittäminen uudelle aikakaudelle – julkinen kuuleminen nyt käynnissä

Markkinamäärittelyllä on keskeinen rooli niin yrityskauppojen kilpailuarvioinnissa kuin muussakin kilpailuviranomaisten valvontatoiminnassa. Relevanttien markkinoiden määrittely on usein kilpailuarvioinnin ensimmäinen askel, jonka avulla pyritään tunnistamaan yritysten todelliset kilpailijat ja luomaan puitteet kilpailuvaikutusten tarkemmalle arvioinnille. Markkinamäärittelyllä pyritään toisin sanoen vastaamaan kysymykseen, mitkä kaikki toimijat rajoittavat riittävissä määrin yrityksen kaupallista päätöksentekoa, kuten hinnoittelua. Samoin myös ensimmäisiä indikaatioita yritysten markkinavoimasta antavien markkinaosuuksien laskeminen edellyttää relevanttien markkinoiden määrittelyä.  

Relevanttien markkinoiden määrittely koostuu sekä relevanttien tuotemarkkinoiden että markkinoiden maantieteellisen ulottuvuuden arvioinnista. Relevanttien tuotemarkkinoiden määrittelyllä selvitetään, mitä tuotteita tai palveluita asiakkaat pitävät keskenään korvattavissa olevina niiden ominaisuuksien, hintojen ja käyttötarkoituksen vuoksi. Markkinoiden maantieteellinen ulottuvuus taas muodostuu alueesta, jolla yritykset tarjoavat kyseisiä tuotteita tai palveluita, jolla kilpailuedellytykset – esimerkiksi hinnat – ovat riittävän yhtenäiset ja toisaalta taas huomattavan erilaiset verrattuna viereisiin alueisiin.

Euroopan komissio (”komissio”) on vuonna 1997 antanut niin sanotun markkinamäärittelytiedonannon, jossa se antaa ohjeistusta markkinamäärittelyyn, siinä käytettävään näyttöön sekä markkinaosuuksien laskemiseen. Tiedonantoa hyödynnetään yhä tänä päivänä niin komissiossa kuin kansallisellakin tasolla. Nyt reilun parinkymmenen vuoden voimassaolon jälkeen komissio on arvioimassa tiedonannon ajantasaisuutta ja sitä, tarjoaako se selkeän ja yhdenmukaisen lähestymistavan markkinamäärittelyyn eri aloilla niin yrityskauppojen kuin kilpailunrajoitusten valvonnassa.

Komission päivitystyön taustalla vaikuttavat kilpailukomissaari Vestagerin puheessaan mainitseman mukaisesti erityisesti viimeisten vuosikymmenten mukanaan tuomat muutokset, kuten globalisaatio ja digitalisaatio. Globaalin kaupan helpottumisen myötä markkinoiden maantieteellinen ulottuvuus on monella alalla laajentunut, minkä lisäksi komission viimeaikaiset yrityskauppojen kieltopäätökset ovat tuoneet poliittista painetta globaalin kilpailun laajempaan huomioimiseen. Toisaalta taas tuotemarkkinoiden määrittelyyn uusia haasteita ovat tuoneet digitalisaation myötä monimutkaistuneet markkinadynamiikat ja liiketoimintamallit eri aloilla. Luonnollisesti myös ne tavat, joilla markkinoita määritellään sekä markkinamäärittelyssä käytettävä näyttö ja tuomioistuinten käytäntö ovat kehittyneet nykyisen tiedonannon julkaisusta reilu 20 vuotta sitten.

Komission arviointityön ensimmäisessä, toukokuun puolivälissä päättyneessä, vaiheessa eri sidosryhmillä oli mahdollisuus antaa yleisesti palautetta nykyisestä markkinamäärittelytiedonannosta. Myös Hannes Snellman toimitti komissiolle lausunnon arvioinnin ensivaiheessa. Lausunnossa tuodaan esiin markkinamäärittelytiedonannon merkitys sekä sen yhdenmukaisen soveltamisen tärkeys kilpailuvalvonnassa. Toisaalta taas lausunnossa katsotaan, että markkinat ja kilpailuoikeuden soveltaminen ovat kehittyneet merkittävästi nykyisen tiedonannon julkaisemisen jälkeen, minkä vuoksi lausunnossa pidetään tervetulleena komission aloitetta tiedonannon päivittämiseen. Lausunnossa nostetaan esiin tarkemman ohjeistuksen tarve erityisesti markkinamäärittelyssä käytettävän testin (ns. SSNIP-testin) soveltamiseen eri tilanteissa. Lisäksi lausunnossa toivotaan tarkempaa ohjeistusta markkinaosuuksien laskemiseen sekä siihen, minkälaista painoarvoa niille tulisi yksittäisissä asioissa antaa.

Tiedonannon päivitysprosessin seuraavana vaiheena komissio aloitti 26. kesäkuuta julkisen kuulemisen, jossa eri sidosryhmillä on mahdollista toimittaa näkemyksiään ja vastata komissiolle 9. lokakuutta saakka. Komission on tarkoitus julkaista arviointiprosessinsa tulokset vuoden 2021 aikana.